องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านร้อง
อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
group คณะผู้บริหาร
นายประหยัด สุวรรณโน
นายก อบต.บ้านร้อง
โทร : 095-3728238
นายประสิทธิ์ อมรศิริวัฒนา
รองนายก อบต.บ้านร้อง
โทร : 086-4328126
นายธีระเดช ราชไชยา
รองนายก อบต.บ้านร้อง
โทร : 097-1308157
นายฐิติชัย พันธ์สุวรรณ
เลขานุการนายก อบต.บ้านร้อง
โทร : 097-9922584
group สมาชิกสภา
นายสมศักดิ์ พรหมชัย
ประธานสภา อบต.บ้านร้อง
โทร : 080-0014583
นายวิษณุ นันทะโย
รองประธานสภา อบต.บ้านร้อง
โทร : 081-7168473
นายอภิสิทธิ์ ศรีพิศุทธิ์ตระกูล
เลขานุการสภา อบต.บ้านร้อง
โทร : 098-7873425
นายประวิทย์ จันทร์เป็ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 096-1157166
นายอำนวย เฉียงเหนือ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 094-7616346
นายสถิตย์ ณะสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 086-1873461
นายสุวรรณชัย นาคประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 087-1901490
นายวิษณุ นันทะโย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 081-7168473
นางสาวนรีกานย์ อ่อนใจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 081-9036810
นายทวีศักดิ์ ปัญญาดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 081-4171933
นายสมศักดิ์ งามเมือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 081-4172481
นายสมศักดิ์ พรหมชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 080-0014583
นายเถียน ใจกว้าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 093-0318636
นางสาวมะลิวัลย์ นุแฮ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 083-8747455
นายอภิสิทธิ์ ศรีพิศุทธิ์ตระกูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 098-7873425
นายธีรพล อาซอ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 062-2864300
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายนรสิงห์ อบมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวดวงแข คำมาเร็ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางฉอ้อน คำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสมควร แสนธิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสายนที เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
group สำนักปลัด
นางสาวดวงแข คำมาเร็ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกฤษลดา กิตติภูมิสรนาท
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวกฤษณา มาลา
จนท.บริหารงานทั่วไป
นางอัลยารัตน์ กันทะมา
บุคลากร
สิบเอกธนกฤต เรือนแก้ว
จพง.ธุรการ
นางสาววารุณี หมื่นจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางศิริพร เรือนมูล
เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
นายวิชัย เรือนมูล
พนักงานขับรถยนต์
group กองคลัง
นางฉอ้อน คำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวแสงดาว ทองจักร์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นายธีรพงษ์ สุภาพิน
นักวิชาการคลัง
นางสาวหทัยกานต์ วงค์ชุมพันธ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
group กองช่าง
นายสมควร แสนธิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอภิสิทธิ์ หล้าเมา
นายช่างโยธา
นายภควัฒ สานะ
ผช ช่างโยธา
นายศุภราช จำนง
ผช.ช่างโยธา
นางสาวอัญชลี จันทร์ผา
ผช.ธุรการช่าง
นายพิทักษ์พงศ์ จิระ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพงษ์นรินทร์ บ่อเงิน
จ้างเหมา
group กองการศึกษาฯ
นางสายนที เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางภัทร์ธีนันท์ กวางประเสริฐ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางพรรณี จันทร์เที่ยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ
นางสายนที เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
นางสาวชมัยพร เรือนสังข์
ครู โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
นางสาวนิศามณี กล้องยา
ครู โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
ว่าง
ครู โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
ว่าง
ครู โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
นางสาวพิมพ์พิศา พิชญาโสภณ
ผู้ดูแลเด็ก โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านร้อง
นางศุภรา สุวรรณโน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง
นางศรีไพร กันทิพย์
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง
นางศิริพร บุญสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแดง
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแดง
นางสายหยุด คำมาเร็ว
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งาวใต้
นางสาวอริศรา สระแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คำหล้า
นางสาวณัฐธิดา ชัชวาลย์กุล
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คำหล้า


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง